Vedtægter for Varnæs Kirke

Vedtægter gældende fra november 2020

Varnæs Kirke, Varnæs Kirkevej 20, 6200 Aabenraa

Provsti: Aabenraa

Stift: Haderslev

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold
§ 1. Kirkegården bestyres af Varnæs Menighedsråd. Kirkegårdens drift varetages af kirkegårdsudvalget,
Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen.
Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af graveren under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelsen for graverstillingen, samt bestemmelser i denne vedtægt.
§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner, rettes til graveren. Klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til menighedsrådet.
Stk. 2. Graveren/kirkeværgen opbevarer begge et eksempel af kirkegårdskortet og begge har adgang til den digitale protokol i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk. 3. Den digitale kirkegårdsprotokol for Varnæs kirkegård skal føres i en af Kirkeministeriet godkendte digitale system. Dette varetages af graveren.
Stk. 4. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kirkegårdskortet og den digitale kirkegårdsprotokol. Eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kirkegårdskort og den digitale kirkegårdsprotokol skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder
§ 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.
§ 4. Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være 1,25 x 2,6 m. For børnegrave sættes gravstedets størrelse så der er god plads til kisten. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.
Stk. 2. Kister med dødfødte eller spædbørn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.
§ 5. Størrelsen på et urnegravsted, hvor der kan nedsættes 2 urner, er 1 x 1 m. Graven skal være så dyb, at der er mindst 50 cm jord over urnen. Der må kun nedsættes urner af forgængeligt materialer, det vil sige miljø- eller natur urner, på Varnæs kirkegård
§ 6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

C. Gravstedernes indhegning
§ 7. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end taks (afdeling A-J) og thuja (afdeling K-M).
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af jerngitterværk sømmeligt vedlige af gravstedsindehaveren.

D. Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger
§ 8. Kirkegården er inddelt i afdelinger:
A: A9 er urnegravsteder 1 x 1 m, A10 er urnegravsteder med plade i plæne
B: Ingen særlige bestemmelser
C: Hvis der er ønske om det kan der begraves med plade i plæne, hvor der er udlagt til græs.
D: Ingen særlige bestemmelser
E: E5 – E9 er urnegravsteder til plade i plæne
F: Hvis der er ønske om det kan der begraves med plade i plæne, hvor der er udlagt til græs.
G: G9 er urnegravsteder 1 x 1 m
H: Ingen særlige bestemmelser
J: Ingen særlige bestemmelser
K: Der kan ikke erhverves et nyt gravsted. Eksisterende gravsteder kan forlænges så længe det ønskes
L: Der kan ikke erhverves et nyt gravsted. Eksisterende gravsteder kan forlænges så længe det ønskes
M: Der kan ikke erhverves et nyt gravsted. Eksisterende gravsteder kan forlænges så længe det ønskes
N:Urnegravsteder 1 x 1 m
O: Urnegravsteder plade i plæne
R: Urnegravsteder 1 x 1 m
U: Ukendtes grav. U1 og U2 er urnegravsteder. U3 1-6 er kistegravsteder

E. Fredningstider
§ 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 25 år. Fredningstiden for børnegrave er for 0 – 2 årige er 15 år. Fredningstiden for børn fra 3 år er 25 år.
Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er 50 år.
§ 10. Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.
Stk. 2. Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse hos menighedsrådet.

F. Erhvervelse af gravsted
§ 11. Når der udlægges et gravsted, sørger graveren/kirkeværgen for, at der udfærdiges et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger graveren/kirkeværgen for, at der udfærdiges et nyt gravstedsbrev.
Stk. 3. Der udleveres en folder med vejledning til alle gravpladser i forbindelse med udstedelse af nyt gravstedsbrev.
§ 12. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:
1) har bopæl i sognet
2) er udensogns boende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensogns boende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.
Stk. 3. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 4. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
§ 13. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 11 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads – hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.
Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, skal det godkendes af menighedsrådet.
Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig længere end 60 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for samtlige brugsperioder.
Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse. Der skal laves en aftale med graveren om renholdelse af gravstedet.
§ 14. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.
§ 16. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

G. Fornyelse af brugsret til gravsted
§ 17. Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet. Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalgets godkendt reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist.
Stk. 2. Har indehaveren af brugsretten til et gravsted ikke henvendt sig 3 måneder før brugsperiodens udløb, sender graveren/kirkeværgen en påmindelse om, at brugsretten udløber pr. 1/1 kommende år, at der er mulighed for at forny brugsretten til gravstedet og at henvendelse herom skal ske til graveren/kirkeværgen snarest inden brugsperiodens udløber.
Stk. 3. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden svarfristens udløb, sender graveren/kirkeværgen en ny påmindelse, hvoraf det fremgår, at hvis graveren/kirkeværgen ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet 3 måneder efter brugsrettens udløb, overgår gravstedet til kirkegården.
Stk. 4. indehaveren af brugsretten kan dog inden 2 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m., samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret tilstand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlende påmindelse.
§ 18. Modtager graveren/kirkeværgen meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen.
Stk. 2. Hvis graveren/kirkeværgen ikke modtager den i stk. 1, nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om at pårørende skal henvende sig til graveren/kirkeværgen. Har ingen henvendt sig efter 3 måneder, kan gravstedet nedlægges.

H. Gravstedernes vedligeholdelse
§ 19. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer.
§ 20. For afdelingerne A10, E5-E9, O og U gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.
Stk. 2. I græsslåningssæsonen fjernes buketterne, der står ved pladerne, om torsdagen. Sættes der andet i græsslåningssæsonen fjernes det den førstkommende torsdag.
§ 21. Vedligeholdelsen af gravstederne på resten af kirkegården påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med graveren/kirkeværgen om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.
§ 22. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand.
Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke eller mangler betalingen for aftaler, sender graveren/kirkeværgen en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 4 uger. Af påmindelsen fremgår, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af påmindelsen fremgår endvidere, at kirkegården mod betaling kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren skal kontakte graveren/kirkeværgen inden fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale med graveren/kirkeværgen om vedligeholdelse.
Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke har bragt forholdene i orden eller henvendt sig ved fristens udløb, sættes et skilt på gravstedet, hvor gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til graveren/kirkeværgen indenfor 4 uger.
Stk. 4. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan menighedsrådet rydde gravstedet.
§ 23. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.

I. Øvrige bestemmelser
§ 24. Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdag.
Urnenedsættelser kan tillige finde sted på søndage efter gudstjenesten.
§ 25. Der må ikke åbnes kister i kirkerummet. Ønsker de pårørende at se afdøde, skal det foregå i kapellet.

J. Takster
§ 26. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstblad, som kan ses på www.varnaeskirke.dk

K. Ordensbestemmelser
§ 27.
1. Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang
2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Man skal derfor opføre sig sømmeligt, når man færdes på kirkegården.
3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten og andre kirkelige handlinger.
5. Kirkegårdens tilhørende redskaber som benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter endt brug sættes tilbage på deres plads.
6. Kirkegårdens diger, hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7. Kirkegårdens låger skal holdes lukket.
8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
9. Hunde skal føres i snor.
10. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
11. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
12. Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
13. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
14. Der må ikke anvendes plastik, fiberdug eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
15. Bænke må kun opsættes på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
16. Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn, planter, gravminder og lignende fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården og andres gravsteder kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
17. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens fred og orden og til at indberette krænkelser af nærværende til kirkegårdsudvalget.

Varnæs Menighedsråd